Over ons

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) heeft meer dan 200 vrijwilligers die wekelijks Nederlandse les geven aan anderstalige vrouwen in Amsterdam. Meestal zijn de lessen één-op-één bij de anderstalige thuis, soms ook in groepsverband op bijvoorbeeld een basisschool. De vrijwilligers worden goed begeleid en ondersteund door vrijwilligerscoördinatoren en 3 beroepskrachten.

Via het ABC komen wekelijks mensen met een heel verschillende achtergrond met elkaar in contact. Het ABC bouwt bruggen en versterkt zo de sociale cohesie van de Amsterdamse samenleving.

Doelen van ABC

De vrijwilligers werken samen met de lesnemer aan de Nederlandse taal.  Nederlandse les gaat hand in hand met het werken aan andere doelen:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid
  • Het vergroten van zelfvertrouwen en durf om te spreken
  • De Nederlandse samenleving beter leren kennen
  • Kennis maken met instanties en activiteiten in de eigen buurt
  • Actief worden buitenshuis en zo meer gaan deelnemen aan de Nederlandse samenleving en werken aan zelfontplooiing.
  • Meer mensen leren kennen en zo het eigen netwerk uitbreiden.

Met Nederlandse les en coaching van een ABC-vrijwilliger lukt het de cursisten vaak om succesvol de stap te zetten naar een activiteit buitenshuis.

Doelgroep ABC

De doelgroep van het ABC bestaat uit vrouwen met een laag taalniveau die in een isolement leven. Actief deelnemen aan de samenleving en werken aan de eigen ontwikkeling is voor deze groep niet vanzelfsprekend. Veel vrouwen zijn aan huis gebonden. Zij kennen de weg naar een leuke activiteit buitenshuis niet, of durven hier niet op af te stappen. Vaak zijn er ook praktische belemmeringen die hen thuis houden, zoals jonge kinderen, gezondheidsproblemen, zorg voor een ziek familielid, geldproblemen, veel zorgen.

Het ABC biedt ook taalcoaching aan vrouwen die een inburgeringscursus volgen en hierbij extra oefening en ondersteuning nodig hebben.

Onze werkwijze

De lessen van het ABC sluiten aan op de wensen en het niveau van de lesnemer. Het ABC voorziet de leskoppels van passend lesmateriaal en advies over leerdoelen. Naast het leren van de taal is er in de lessen veel aandacht voor oefenen in de praktijk en het leren kennen van de buurt. De lesnemer leert bijvoorbeeld alleen naar de huisarts te gaan, te overleggen met de juf van de kinderen, zelf post te beantwoorden of met de tram te gaan.

Door tijdens ‘buitenlessen’ samen op bezoek te gaan bij organisaties in de buurt wordt de drempel om actief te worden buitenshuis vanzelf kleiner. Zo stimuleert het ABC de cursisten om door te stromen naar een activiteit buitenshuis. Dit kan taalles zijn, maar ook een andere cursus, vrijwilligerswerk of sport.

De meeste aanmeldingen worden bij het ABC gedaan door maatschappelijke organisaties of hulpverleners. Na aanmelding bij het ABC gaat een vrijwilligerscoördinator thuis langs voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt de behoefte in kaart gebracht.  De coördinator koppelt vervolgens een vrijwilliger aan de lesnemer en het traject kan beginnen. Gedurende het traject vindt er na elke 10 lessen een evaluatie plaats.